Slovníček

Užitečný česko-anglický slovník technických výrazů pro odborníky v plastikářském průmyslu.

A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, Y

abrasion resistance  odolnost proti opotřebení oděrem 
accelerator  urychlovač 
additive  přísada 
adhesion  adheze 
adhesion promoter  činidlo pro zvýšení adheze 
ageing  stárnutí 
agent  prostředek, činidlo 
agglomerate  shluk, aglomerát 
aggregate  agregát, shluk 
alloy  slitina 
ambient temperature  okolní teplota 
amorphous  amorfní, beztvarý 
anisotropic  anizotropní 
anisotropy  anizotropie 
annealing  temperování, temperace 
antidegradant  stabilizátor, prostředek proti stárnutí 
antioxydant  antioxidant, prostředek proti oxidaci 
antistatic agent  přísada proti statickému náboji, antistatická přísada 
apparent powder density  měrná sypná hmotnost 
area  plocha 
ash content  obsah popela 
atomic weight  atomová hmotnost 
average molecular weight  průměrná molární hmotnost 
backbone  hlavní řetězec makromolekuly, páteř 
band heater  topný pás 
bar  trámeček (zkušební) 
barrel  plášť, válec (extruderu) 
bin  zásobník, silo 
binding agent  pojivo 
blend  směs 
block  blok 
block copolymer  blokový (sledový) kopolymer 
block length  délka bloku 
blowing  vyfukování 
blowing agent  nadouvadlo 
blowing machine  vyfukovací stroj 
bonding agent  vazebný (spojovací) prostředek 
bottle cap  uzávěr na lahev 
brittle  křehký 
brittle fracture  křehký lom 
brittleness  křehkost 
brittle temperature  teplota křehnutí 
bubble  bublina 
burning temperature  teplota hoření 
calander  kalandr, válcovací stroj 
calendering  válcování, kalandrování 
calibration  kalibrace, úprava vytlačovaného profilu 
cap  uzávěr, čepička, záslepka, víčko, klobouček 
carbon black  saze (plnivo) 
carbon fibre  uhlíkové vlákno 
cast film  litá fólie, vytlačovaná plochá fólie 
cast film extrusion  vytlačování ploché fólie 
cavitation  kavitace, tvorba dutinek 
cavity  dutina 
cell  dutinka, buňka 
cement  lepidlo, cement 
cementing  lepení 
cleavage  štípání, štěpení 
close packed structure  těsně uspořádaná struktura 
closing time  uzavírací doba 
coating  povlak, povlakování, nanášení 
co-extrusion  koextruze 
compatibility  snášenlivost, kompatibilita 
component  složka 
composite  kompozit 
composite structure  kompozitní struktura 
composition  složení 
compound  sloučenina, směs, slitina, kompaundovat, míchat, směšovat 
compression moulding  lisování 
compressive strength  pevnost v tlaku, mez pevnosti v tlaku 
compressive stress  napětí v tlaku 
concentration  koncentrace 
constituent  složka 
cooling  ochlazování 
copolymer  kopolymer 
copolymer, block  kopolymer, sledový (blokový) 
copolymer, grafted  kopolymer roubovaný 
copolymerisation  kopolymerace 
copolymer, random  kopolymer, statistický 
corrosion  koroze 
corrosion resistance  odolnost proti korozi 
coupling agent  vazebný, spojovací prostředek 
crate  přepravka 
creep  tečení, kríp 
creep rate  rychlost tečení 
creep rupture strength  mez pevnosti při tečení 
crossed polaroids  zkřížené polaroidy 
cross linked polymer  zesíťovaný polymer 
crosslinking  síťování 
cup  kelímek, šálek, pohárek, kalíšek 
cycle time  doba cyklu (např. při vstřikování) 
cylinder  válec, komora 
damage  poškození 
dart impact test  zkouška na padostroji 
data sheet  materiálový list 
defect  vada 
deflashing  odstraňování přetoků 
deformation  deformace (celková) 
degassing  odplynění 
degradation  degradace, odbourávání 
degree of crystallinity  stupeň krystalinity 
dehumidification  vysoušení 
density  hustota 
depolymerization  depolymerace 
device  zařízení, přístroj 
die  tryska, ústí vtoku 
dielectric strength  elektrická pevnost 
die swell  narůstání profilu za hubicí 
dimensional stability  rozměrová stálost 
dispersed phase  dispergovaná, rozptýlená fáze 
distortion temperature  tvarová stálost za tepla 
double-screw extruder  dvoušnekový vytlačovací stroj 
drawing  dloužení, tažení, orientace 
drawing ratio  dloužicí poměr 
drier  sušárna, sušička, sušidlo, sikativ 
dry-blend  suchá směs, prášková směs, aglomerát 
drying  sušení 
ductile  tažný, tvárný 
ductile fracture  tvárný lom, tažný lom 
ductility  tažnost, schopnost deformovat se 
dynamic modulus of elasticity  dynamický modul pružnosti 
ejection  vyhazování (výstřiku) 
ejector  vyhazovací zařízení, ejektor 
elasticity  elasticita 
elastomer  elastomer 
elongation  protažení 
elongation at break  tažnost, protažení při přetržení 
elongation at yield  protažení na mezi kluzu 
embrittlement  křehnutí, zkřehnutí 
environmental stress cracking resistance (ESCR)  odolnost proti korozi za napětí 
expandable polystyrene  zpěňovatelný polystyren, pěnový polystyren 
expanding  lehčení 
extender  nastavovadlo, nastavovací přísada 
extrudate  vytlačený (extrudovaný) profil 
extruder  vytlačovací stroj, extrudér 
extrusion  vytlačování, extruze 
extrusion coating  nanášení vytlačováním, vytlačovací nanášení 
extrusion die  vytlačovací hubice 
extrusion head  vytlačovací hlava 
failure  selhání, lom 
falling weight  padající závaží 
fatigue of material  únava materiálu 
feedback  zpětná vazba 
fibre  vlákno (žhavicí, emisní) 
fibre-filled material  materiál s vláknitým plnivem 
fibre, glass  vlákno, skleněné 
fibre reinforced  vyztužený vlákny 
filled polymer  plněný polymer 
filler  plnivo 
film  fólie (z plastu či na povrchu), film 
fitting  tvarovka, fitink (spojka potrubí) 
flake  vločka 
flammability  hořlavost 
flash  přetok (výlisku) 
flaw  strukturní vada 
flexural modulus  modul v ohybu, ohybový modul 
flexural strength  mez pevnosti v ohybu 
flow  tok 
flow line, mark  stopa po toku 
foam  pěna 
foamed material  pěnová hmota, pěnový materiál 
foamed rubber  pěnová pryž 
foaming  lehčení, nadouvání, vypěňování 
food contact  styk s potravinami 
force  síla 
fracture  lom 
fracture energy  lomová energie 
fracture surface  lomová plocha 
fracture toughness  lomová houževnatost 
freezer film  fólie pro zamražování, do mrazniček 
friction welding  svařování třením 
fringed micella  zřasená micela, roztřepená micela 
gas permeability  prodyšnost, propustnost pro plyny 
gate  ústí vtoku, branka 
general purpose  pro všeobecné použití 
glass transition temperature  teplota skelného přechodu 
glassy polymer  polymer ve sklovitém stavu, sklovitý polymer 
gloss  lesk 
glueing  lepení 
grade  typ (materiálu), třída jakosti, stupeň kvality 
graft copolymer  roubovaný kopolymer 
granulation  granulování 
granulator  granulátor, granulovací stroj 
grinding  mletí, broušení 
grinding mill, grinder  mlýn, drtič 
hand press  ruční lis 
hardness  tvrdost 
hazards  rizika 
haze  zákal 
heat distortion resistance  tvarová stálost za tepla 
heat element  topné těleso 
heat resistance  odolnost proti teplu, zvýšené teplotě 
heavy duty film  fólie pro vyšší zatížení 
high-frequency heating  vysokofrekvenční ohřev 
high-frequency welding  svařování vysokofrekvenční 
hole  díra, otvor 
hollow  dutina, prohlubeň, kotlina 
hollow article, vessel  dutý výrobek, dutá nádoba 
homopolymer  homopolymer 
hose  hadice 
hot gas welding  svařování horkým plynem 
hot runner  horký rozváděcí kanál, horký vtok 
hydraulic press  hydraulický lis 
hydrolysis  hydrolýza 
hygroscopicity  navlhavost 
chain  řetězec 
chain length  délka řetězce 
chemical bond  chemická vazba 
chemical resistance  chemická odolnost 
ideal elastic deformation  ideálně elastická deformace 
impact strength  rázová houževnatost 
impurity  nečistota 
inclusion  vměstek, inkluze 
indentation  vtisk 
inhibitor  inhibitor 
inhomogenity  nehomogenita, vměstek 
injection force  vstřikovací síla 
injection moulded piece  výstřik, výlisek 
injection moulding  vstřikování 
injection moulding machine  vstřikovací stroj 
injection moulding material  vstřikovací materiál 
injection temperature  teplota vstřikování 
input  vstup 
insert  zálisek 
insulating material  izolant, izolační materiál 
insulation  izolace 
insulation resistance  izolační odpor 
intrinsic viscosity  vnitřní viskozita, limitní viskozitní číslo 
kneader  hnětič 
kneading  hnětení 
laminate  laminát, vrstvený materiál 
length  délka 
light resistance  odolnost proti světlu 
liquid crystals  kapalné krystaly 
load, loading  zatížení, namáhání, zatěžování 
locking force  uzavírací síla 
long-term behaviour  dlouhodobé chování 
loss factor  ztrátový činitel 
loss modulus  ztrátový modul 
lot  šarže, násada, série, partie 
lubricant  mazivo 
macromolecule  makromolekula 
magnitude  velikost, hodnota 
machinery  strojní vybavení 
machining  obrábění 
mandrel  trn vytlačovací hlavy 
manual operation, drive  ruční ovládání 
masterbatch  koncentrát, předsměs 
mat  rohož, spleť 
matrix, matrices  matrice, pojivo, kontinuální fáze 
melt  tavenina 
melt flow index  index toku taveniny 
melt fracture  lom taveniny 
melting point  bod tání 
melting temperature  teplota tání 
melt temperature  teplota taveniny 
metallizing  pokovování 
microhardness  mikrotvrdost 
migration  migrace 
miscibility  mísitelnost 
mixer  míchací stroj 
mixing  míchání 
mixture  směs 
modified resin  modifikovaná pryskyřice 
modifier  modifikátor 
modulus of elasticity  modul pružnosti 
mold cavity  dutina formy 
molding cycle  vstřikovací, lisovací cyklus 
molecular weight  molární hmotnost 
molecular weight distribution  distribuce molárních hmotností 
molecule  molekula 
monomer  monomer 
mould  forma 
mouldability  zpracovatelnost 
mould cavity  dutina formy 
mould clamping  uzavírání formy 
mould ejection  vyhození výstřiku 
moulding  tváření, vstřikování, lisování, výlisek, výstřik 
moulding cycle  vstřikovací, lisovací cyklus 
moulding force  lisovací, tvářecí síla 
moulding material  vstřikovací, lisovací materiál, hmota 
moulding time  doba zpracování, doba vstřikování 
mould making  výroba forem 
mould release agent  separační prostředek 
multi-phase  vícefázový 
non-crystalline polymer  nekrystalický polymer 
notch  vrub 
notched impact strength  vrubová houževnatost 
notch sensitivity  vrubová citlivost 
nozzle  tryska, hubice, ústí vtoku, vstřikovací tryska 
nucleating agent, effect  nukleační činidlo, účinek 
olefin  olefin 
opaque  matný, neprůhledný 
open cell foams  pěny s otevřenými póry 
operator  obsluha 
output  výstup 
packaging  obal, balení 
packaging materials  obalové materiály 
parison  parizon 
particle  částice 
pellet  granule 
pelletized product  granulát 
pipe  trubka, roura, potrubí 
plane  plocha 
plastic  plast, plastický 
plasticity  plasticita, tvárnost 
plasticizer  změkčovadlo 
plasticizing  plastikace 
plastics  plasty 
plastics industry  plastikářský průmysl 
plastomer  plastomer 
polymer  polymer 
polymer alloy, blend  polymerní slitina, směs 
polymer chain  polymerní řetězec 
polymer, isotactic  izotaktický polymer 
polymerization  polymerace 
polymer, stereoregular  stereoregulární polymer 
polymer, syndiotactic  syndiotaktický polymer 
preform  předlisek, preforma 
preheating  předehřívání 
press  lis 
pressing temperature  teplota lisování 
pressure  tlak 
printing  potiskování 
procedure  postup, pochod (technologický) 
process  pochod, proces (chemický, fyzikální) 
processing  zpracování 
processing conditions  podmínky zpracování, zpracovatelské podmínky 
random copolymer  statistický kopolymer 
reaction injection moulding (RIM)  reakční vstřikování 
refraction index  index lomu 
refrigerator  stroj chladicí 
regranulated material  regranulovaný materiál, regranulát 
regrinded material  drť, drcený odpad 
reinforced plastic  vyztužený plast 
reinforcement  výztuž, vyztužení 
reinforcing agent  výztuž 
resilience  odrazová pružnost 
resistance  odolnost, odpor 
retarder  retardér, inhibitor, zpomalovač reakce 
rheology  reologie 
rib  žebro, výztuha 
rod  tyč 
roll  válec 
rolling  válcování 
room temperature  pokojová teplota 
rotational moulding  rotační natavování 
rubber  kaučuk, pryž 
rubber-like state  kaučukovitý stav 
runner  rozváděcí kanál, vtok, vtokový kanál 
rupture  přetržení 
safety  bezpečnost 
safety data sheet  bezpečnostní list 
sample  vzorek 
sampling  odběr vzorků 
scrap  odpad 
scratch  vryp 
scratch resistance  odolnost proti poškrábání 
screw  šnek, šroub, vrtule 
screw extrusion machine  šnekový vytlačovací stroj 
sealing  svařování, utěsňování 
self-extinguishing  samozhášivý 
self-ignition temperature  teplota samovznícení 
semi-crystalline polymer  semikrystralický, krystalinický polymer 
shear  smyk, čepel nůžek 
shear modulus  modul pružnosti ve smyku, smykový modul 
shear strain  smyková deformace, zkos 
shear strength  mez pevnosti ve smyku 
shear stress  napětí ve smyku, smykové napětí 
sheet  deska, list (papíru), tabule (materiálu) 
shell-core  slupka-jádro (tělesa) 
shoppers  odnosné tašky 
shrinkage  smrštění 
shrink film  smršťovací fólie 
single-screw extruder  jednošnekový vytlačovací stroj 
sintering  spékání 
size  velikost 
sizing  apretování, úprava povrchu, kalibrování 
skin  povrchová vrstva, slupka 
skin-core  slupka-jádro (tělesa) 
sleeve  rukáv, objímka 
slip agent  kluzný prostředek 
softening point  teplota měknutí 
solid  pevná látka 
solidification  tuhnutí 
solidification process  proces tuhnutí 
solubility  rozpustnost 
solution  roztok 
solvent resistance  odolnost proti rozpouštědlům 
source  zdroj 
specific heat  měrné teplo 
specimen  zkušební vzorek, mikroskopický preparát 
spot welding  bodové svařování 
sprue  vtokový kanálek, vtok 
stabilizer  stabilizátor 
static stress  statické napětí 
stiffness  tuhost 
strain  deformace (poměrná) 
strain at break  deformace při přetržení 
strain rate  rychlost deformace, deformační rychlost 
strength  pevnost 
stress  napětí (mechanické) 
stress at break  napětí při přetržení 
stress cracking  koroze pod napětím 
stress cracking resistance  odolnost proti korozi za napětí 
stress relaxation  relaxace napětí, uvolnění napětí 
stress-strain curve  křivka napětí-deformace 
stretch film  průtažná fólie 
structure  struktura, konstrukce 
substitution  substituce 
supercooled, supercooling  podchlazený, podchlazení 
surface  povrch 
surface layer  povrchová vrstva 
surface resistance  povrchový izolační odpor 
surface resistivity  měrný povrchový odpor, povrchová resistivita 
synthetic resin  syntetická pryskyřice 
tearing  trhání 
tear strength  strukturní pevnost 
temperature  teplota 
tensile modulus  modul v tahu, tahový modul 
tensile strength  pevnost v tahu, mez pevnosti v tahu 
tensile strength at break  pevnost při přetržení 
tensile strength at yield  napětí na mezi kluzu, pevnost na mezi kluzu 
tensile stress  napětí v tahu 
test  zkouška 
test piece  zkušební těleso 
test specimen  zkušební těleso 
thermal analysis  termická analýza 
thermal conductivity  tepelná vodivost 
thermal decomposition  tepelný rozklad 
thermal diffusivity  teplotní vodivost 
thermal expansion  teplotní roztažnost 
thermal stability  tepelná odolnost, tepelná stálost 
thermoforming  tepelné tvarování 
thermoplastic  termoplast, termoplastický 
thermoplastic elastomer  termoplastický elastomer 
thermoplastic rubber  termoplastický elastomer 
thermosetting resin  reaktoplast 
time to break  doba do lomu, životnost 
tool  nástroj 
tooling  nástroje, nářadí 
torpedo  torpédo, rozdělovač vstřikovacího stroje 
torsion pendulum  torzní kyvadlo 
toughness  houževnatost 
tracking resistance  odolnost proti plazivým proudům 
transfer moulding  přetlačování 
transition temperature  přechodová teplota 
translucency  průsvitnost 
transparency  průhlednost 
troubleshooting  odstraňování poruch, závad 
tube  trubka, trubice, roura, duše (v pneumatice) 
tubing  potrubní systém 
two-phase material  dvoufázový materiál 
ultrasonic welding  svařování ultrazvukem 
ultraviolet absorber  ultrafialový absorbér 
uniaxially drawn  jednoose vydloužený 
vacuum forming  vakuové, podtlakové tvarování 
vent  odvzdušňovací otvor 
virgin material  nepoužitý materiál, původní materiál 
viscoelastic deformation  deformace viskoelastická 
viscosity  viskozita 
viscosity number  viskozitní číslo 
void  dutina 
volatility  těkavost 
voltage  napětí (elektrické) 
volume  objem 
volume fraction  objemový zlomek, objemový podíl 
volume resistance  vnitřní izolační odpor 
volume resistivity  měrný vnitřní odpor, vnitřní rezistivita 
wall  stěna 
wall thickness  tloušťka stěny 
waste  odpad 
water absorption  nasákavost 
wave length  vlnová délka 
weathering  povětrnostní stárnutí 
weld  svar 
welding  svařování 
welding apparatus  svařovací zařízení 
weld line, mark  studený spoj 
wind-up unit  navíjecí jednotka 
yellowing  žloutnutí 
yield point  mez kluzu 
yield strain  deformace na mezi kluzu 
yield strain  deformace na mezi kluzu 
yield stress  napětí na mezi kluzu 
yield, yielding  kluz, plasticita, výtěžek 
Young´s modulus  modul pružnosti 

Česky English